messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อบต.ไทยอุดม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.07 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ "ผ่าน"


image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากร อบต.ไทยอุดม ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สแกน QR Coed เพื่อร่วมการประเมิน และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ไทยอุดม ใสสะอาด ๒๕๖๗
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ไทยอุดม ใสสะอาด ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[26 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม จักรยานขาไถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"[21 มีนาคม 2567]
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น[10 กรกฎาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศแบบรูปรายการงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview23

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356

สถิติ sitemap
วันนี้ 4
เดือนนี้1,643
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,560
ทั้งหมด 185,733


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม