ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง