ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยวีณา หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง