ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ไทยอุดม กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง