ชื่อเรื่อง : แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.)เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการะบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นตามกฎหมายจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และอื่นๆ รวมถึงประชาชนหรือผู้รับบริการ ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... ขอให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และรายงานให้จังหวัดสระแก้วทราบภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : i6LuJtYFri85126.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้