องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
image ป้ายประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง
แนวปฏิบัติ DOS AND DON’TS พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับการร้องเรียน
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับการร้องเรียน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

camera_alt ภาพกิจกรรม
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น [10 กรกฎาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย [26 เมษายน 2566]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [13 เมษายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 [11 เมษายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview33

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม
โทรศัพท์ : 082-916-5356

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้4,570
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,395
ทั้งหมด 113,250


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม