ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง