ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำกรอบพร้อมใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ตามโครงการประกวดความเป็นเลิศ หมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง