ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายบุญธรรม หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง