องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร
insert_drive_file ประกาศ ผลสอบการสอบและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ(ฉบับที่13) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ. เรื่องหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลว. 2 สิงหาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder การพัฒนาบุคคลากร
folder การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคคลากร
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตาฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ฐานร้อยละในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 8 การอุทธรณ์ และ หมวด 9 การร้องทุกข์)
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบลของ ที่มีผลงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาปฏิบัติราชการสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ลว. 1 ตุลาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม