องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : -
นายชัยยุทธ ลัดลอย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
อีเมล์ : chaiyut704@gmail.com
โทรศัพท์ : 089-5400179
นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อีเมล์ : Jeab_aratai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 092-9541997
นางสาวเสาวณีย์ สีจุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-7532758
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
โทรศัพท์ : 094-085-5859
นางสาวพรธิภา ทองเพิ่ม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 086-157-5770
นายประสิทธิ์ บุญโต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรพิมล สิริพรประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายอนุชา เกาะยางเผือก
คนงาน
นายมาเนตร บุตรธรรม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรุ่งทิวา ศรีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0612856626
นายธีระพงค์ พันงาม
คนงาน
นางสุดารัตน์ กลิ่นเกล้า
คนงาน(แม่บ้าน)
นางสาวสุมาลี หอมนวน
คนงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม